Gwarancja

 

Firma Meester Group sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wagrowskiej 2 (61-369) w Poznaniu, właściciel marki Athler udziela gwarancji sprawnego działania produktów zgodnie z warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi opisanymi w ich instrukcjach obsługi.

Gwarancja ma charakter czasowy. Różne produkty i ich części składowe podlegają gwarancji w różnym, opisanym w poniższym dokumencie, zakresie oraz okresie obowiązywania. 

Wady i uszkodzenia produktu powinny być każdorazowo zgłaszane niezwłocznie po ich wykryciu. Nie należy kontynuować użytkowania produktu w przypadku wykrycia jego wady lub uszkodzenia, gdyż może to pogłębić wadę czy uszkodzenie, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Produkt należy zabezpieczyć na czas rozpatrywania procesu reklamacji, a następnie postępować zgodnie z wytycznymi producenta lub autoryzowanego serwisu.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów wynikającego z eksploatacji oraz uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych, w tym rozdarć, pęknięć powstałych z winy użytkownika. Gwarancja nie obejmuje również płowienia i innych wad tkanin powstałych w wyniku długotrwałej ekspozycji na promienie słoneczne, wad spowodowanych nieprawidłową konserwacją urządzenia np. praniem w zbyt wysokiej temperaturze, czyszczeniem silnymi detergentami, uszkodzeń termicznych, elektrycznych i spowodowanych kontaktem z cieczami, a także wad i uszkodzeń powstałych w wyniku samowolnych przeróbek i modyfikacji.

Serwis i Producent nie odpowiadają za szkody i straty wynikające z niemożliwości korzystania z produktu będącego w naprawie.

Produkty przekazywane do reklamacji powinny zostać uprzednio wyczyszczone. Do reklamacji przyjmowane są wyłącznie produkty spakowane, w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).

 

SZCZEGÓŁY GWARANCJI

  1. Sprzęt elektroniczny i elektryczny (w tym bieżnie)

Firma Meester Group sp. z o.o. udziela gwarancji na następujące produkty elektryczne i elektroniczne, w podanym poniżej okresie obowiązywania:

Gwarancja na okres 12 miesięcy:
• na bieżnie i inny sprzęt elektryczny
Gwarancja na okres 12 miesięcy:
• na sprzęt i akcesoria zasilane bateriami lub akumulatorami

  • Wyłączenia gwarancji:

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• normalnego zużycia części gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne - te zgłaszane muszą być natychmiast po ich wykryciu;
• modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
• uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
• uszkodzeń wynikających z narażenia na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania produktu w takich warunkach;
• uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego montażu lub przeciążenia produktu;
• uszkodzeń mechanicznych takich jak przecięcia, przedziurawienia; przetarcia.

  1. Akcesoria fitness

Firma Meester Group sp. z o.o. udziela gwarancji na następujące akcesoria fitness, w podanym poniżej okresie obowiązywania:

Gwarancja na okres 24 miesięcy:
• na akcesoria fitness

  • Wyłączenia gwarancji:

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• normalnego zużycia części gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne - te zgłaszane muszą być natychmiast po ich wykryciu;
• modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
• uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
• uszkodzeń wynikających z narażenia na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania produktu w takich warunkach;
• uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego montażu lub przeciążenia produktu;
• uszkodzeń mechanicznych takich jak przecięcia, przedziurawienia; przetarcia.

  • Konserwacja

Zasady konserwacji:
• akcesoria nie powinny stać blisko grzejnika i innych źródeł ciepła
• akcesoria nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

 

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:
• upływ terminu gwarancji
• dokonywanie napraw i/lub modyfikacji poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Meester Group
• nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji
• używanie produktu niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.


POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Meester Group, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika). Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu: numer paragonu bądź faktury lub numer zamówienia w sklepie.
Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

PROCEDURA ZGŁASZANIA REKLAMACJI 

Zgłoszenia gwarancyjne należy wysyłać drogą mailową na adres: reklamacje@athler.pl. Wiadomość ze zgłoszeniem powinna zawierać następujące elementy:

- informacje, jakiego produktu dotyczy problem (wskazanie modelu)

- szczegółowy opis przedmiotu zgłoszenia tzn. informacje na temat zgłaszanej wady, okoliczności jej wystąpienia i zaobserwowania. Do opisu warto załączyć zdjęcia lub nagrania wideo produktu, jeśli może pomóc to w identyfikacji problemu;

- informacje, które umożliwią nam odnalezienie właściwego zamówienia tzn. informacje o miejscu i czasie zakupu produktu, dane osobowe, na które zostało złożone zamówienie lub numer tego zamówienia